با پشتیبانی مالی شما، شما امکان ایجاد مکان هایی را برای گردهمایی، تبادل و درک متقابل فراهم می کنید.

از طریق شریک ما betterplace.org اهدا کنید

با تشکر فراوان!

کمک های مالی منظم شما بطور قابل توجهی به فراهم آوردن پایه ای امن برای برنامه ریزی کار ما کمک می کند. بدون حمایت ارزشمند شما، ما نمی توانستیم موفقیت هایمان را به دست آوریم.

یار یک سازمان غیرانتفاعی معتبر است. بنابراین، کمک مالی شما قابل کسر از مالیات است.