حمایت از مردم افغانستان

موضوعات و پروژه‌ها

با کمک مالی شما، شما به طور مستقیم کار ما را حمایت می کنید.

یار شوید

ما به حمایت شما برای مواجهه با چالش های مهاجرت و مشارکت نیاز داریم. عضو کننده با حمایت مالی شوید، یا در سازمان ما به طور فعال مشارکت کنید