ببینید

“ببینید – افزایش دیده شدن جامعه افغان” پروژه ای است که هدف آن توانمندسازی جامعه افغان در برلین است. منظور ما از این امر افزایش دیده شدن آنها، انتقال نگرانی های آنها به تصمیم گیرندگان سیاسی و اجتماعی و دادن صدای آنها است. تمرکز در پروژه سال 2023 بر دو برنامه پذیرش است: برنامه پذیرش ایالت برلین و برنامه پذیرش دولت فدرال. ما از طریق تبادل و مشاوره حرفه ای، چالش های برنامه های پذیرش را ارزیابی می کنیم، از بهبود آنها حمایت می کنیم و جامعه را در مورد فرصت های شرکت در برنامه ها آگاه می کنیم.

بودجه این پروژه توسط وزارت کار، امور اجتماعی، برابری، ادغام، تنوع و مبارزه با تبعیض سنا به عنوان بخشی از برنامه مشارکت و ادغام تامین می شود.