شما کار ما را مفید و مهم می‌دانید.

شما باور دارید که جامعه افغانستانی در آلمان نیاز به صدایی دارد تا به چالش‌های مهاجرت پاسخ دهد. به دلیل تجربیات شخصی یا تاریخچه زندگی یا خانوادگی خود، شما یک صمیمیت با افغانستان دارید. شما می‌خواهید به طور فعال در کمک به پناهندگان در تسهیل فرآیند ورود به کشور فعالیت کنید. شما تنوع را به عنوان یک غنا می‌بینید.

پس یک یار شوید!

عضو فعال انجمن با تمام حقوق و وظایف شوید، یا عضو حمایتی شوید.

با ما تماس بگیرید

اساسنامه انجمن می‌تواند به صورت PDF دانلود شود.

YAAR یک انجمن غیرانتفاعی است. مبالغ عضویت شما قابل کسر از مالیات است. گواهی در ماه فوریه سال بعد به صورت خودکار به شما ارسال می‌شود. هر دو نوع عضویت قابل لغو در هر زمان هستند.