جامعه مدنی

حقوق بشر

ما مشتاق و متعهد به دفاع از حقوق بشر پناهندگان از افغانستان هستیم. با این حال، کار ما تنها شامل حمایت از حقوق بشر به طور کلی نیست، بلکه تمرکز ویژه ای بر حقوق زنان و حقوق اقلیت ها دارد.

برای دستیابی به اهداف خود، ما با دیگر مبارزان و سازمان‌ها در سطح ملی و بین‌المللی شبکه‌ای می‌کنیم. از طریق این تبادل، هدف ما نه تنها افزایش دید نگرانی های پناهندگان، بلکه تسهیل تبادل حرفه ای، انجام تحقیقات و حمایت است. همراه با کسانی که آسیب دیده اند، برای محافظت از حقوق بشر و نمایندگی از منافع آنها تلاش می کنیم.

ما فعالانه در مبارزات عمومی مشارکت داریم و به دنبال تبادل نظر با تصمیم گیرندگان سیاست و جامعه مدنی هستیم. در انجام این کار، برای ما مهم است که خود افراد آسیب دیده را درگیر کنیم و صدای آنها را بشنویم.

فعالیت های ما در مکان های مختلف، به ویژه در برلین، بروکسل و ژنو، به منظور پیشبرد اهداف خود در سطح ملی و بین المللی را در بر می گیرد.